October 13, 2016
Time: 3:00 PM - 7:00 PM

3:00 p.m. - 7:00 p.m. CECC, AHES & PHES

3:30 p.m. - 7:00 p.m. MMS   

3:40 p.m. - 7:00 p.m. MHS